Ochrana osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „GDPR"), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (tzv. adaptační zákon), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti

1. Správce osobních údajů/Provozovatel (viz bod 1.8 VOP):

Rehacentrum Smíšek, IČ: 06478794, se sídlem Na Úbočí 2250/10, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C, vložka 281941, e-mail: spirstab@spirstab.com.

2. Kategorie zpracovávaných údajů:

3. Právní základ zpracování a účely zpracování:

4. Komu mohou být údaje poskytnuty:

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

5. Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny.

6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

Osobní údaje můžou pocházet přímo od subjektu údajů, jehož osobní údaje zpracováváme (tj. Uživatele), dále z veřejných rejstříků a/nebo z jiných zdrojů (např. webových stránek).

7. Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Neprovádíme systematické a/nebo rozsáhlé zpracovávání osobních údajů. Rovněž neprovádíme automatizované individuální rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.

8. Práva subjektu údajů na ochranu osobních údajů:

9. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů:

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Uživatele, jejich poskytnutí je zcela dobrovolné; pokud nám tedy své osobní údaje Uživatel neposkytne, neutrpí žádnou právní újmu, nebude však moci využívat našich služeb. Jinak je zpracování osobních údajů možné pouze na základě zákonného nebo smluvního požadavku (např. pokud je osobní údaje nutné uvést do Kupní smlouvy).

Má-li subjekt údajů jakékoliv dotazy související se zpracováváním osobních údajů či šetřeným bezpečnostním incidentem, může se obrátit na správce e-mailem (viz kontaktní údaje v bodu 1. výše).