Skolioza 18 - 40 lat

B - 3 - 5

Skoliozy  18 - 40 r.z.